Logowanie

Prace Komisji SPC

Pierwsze posiedzenie podkomisji SPC w sprawie projektu nr 1842

Podkomisja SPC do druku 1842We wtorek, 21 lipca 2015 roku o godzinie 15:00 rozpocznie się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z druku sejmowego nr 1842.

Nasza redakcja także uzyskała zgodę na uczestnictwo w obradach.

Artykuł 8 - projekt nowego brzmienia

Komisja SPCW dniu dzisiejszym na stronach internetowych Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka opublikowane zostało sprawozdanie Komisji dotyczące projektu zmiany ustawy (druk 2516).

Na jego podstawie publikujemy poniżej projekt nowego brzmienia artykułu 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Kolorem czerwony zaznaczyliśmy zmieniony fragment artykułu.

A link do sprawozdania Komisji - tutaj.

Art. 8

1. Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. W rewirze komorniczym może działać więcej niż jeden komornik.

3. (uchylony).

4. Komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji lub wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, do przeprowadzenia których jest właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

5. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

6. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

7. Komornik wybrany przez wierzyciela nie może odmówić wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli byłyby prowadzone w obszarze właściwości sądu apelacyjnego obejmującego jego rewir.

8. Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia jednak wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli:

1) w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy;

2) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5 000, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%;

3) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 000.

8a. Zaległość, o której mowa w ust. 8 pkt 1, oblicza się dzieląc liczbę spraw niezałatwionych w poprzednim półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w poprzednim półroczu, wyłączając sprawy o egzekucję świadczeń powtarzających się. Skuteczność, o której mowa w ust. 8 pkt 2, oblicza się ustalając procentowy stosunek liczby spraw załatwionych poprzez wyegzekwowanie świadczenia w roku poprzednim do liczby spraw, które wpłynęły w roku poprzednim.

8b. W stosunku do komornika, który rozpoczął działalność, zaległość, o której mowa w ust. 8 pkt 1, i skuteczność, o której mowa w ust. 8 pkt 2, oblicza się po upływie roku następującego po roku, w którym złożył ślubowanie.

Uwaga! Ostatnie posiedzenie Podkomisji SPC - nasz projekt zmian

Podkomisja SPC do druku 2516Jutro, o godzinie 17:00 rozpocznie się trzecie i prawdopodobnie ostatnie posiedzenie nadzwyczajnej podkomisji do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 2516). Będzie to więc decydujące posiedzenie w sprawie ostatecznego kształtu projektu zmiany art. 8 ukse.

W dniu dzisiejszym przesłaliśmy do Przewodniczącego Podkomisji Roberta Kropiwnickiego naszą redakcyjną propozycję zmian do projektu z Druku sejmowego nr 2516 (dot. likwidacji hurtowni komorniczych).

W naszej ocenie ostatnia nagłośniona w mediach bezprawna egzekucja ciągnika stanowi wzorcowy i makabryczny przykład tego, co może dziać się w kancelarii komorniczej, w której odrealniony został nadzór merytoryczny komornika nad egzekwowanymi sprawami.

Proponowane przez naszą redakcję zmiany zaznaczone zostały na czerwono.

Uzasadnienie do projektu kładzie nacisk na likwidację patologii hurtowni komorniczych oraz odpowiedzialne, ewolucyjne pobudzanie skuteczności egzekucji, poprzez progi skuteczności, tak aby nie doprowadzić do jednoczesnej brutalizacji egzekucji sądowej.

Tutaj link do redakcyjnego projektu zmian.

Krzysztof Kowalewski

Krzysztof Kowalewski

Redaktor naczelny komornik.cc

Projekt PRZYJĘTY!!! 14 głosów ZA! 0 przeciw, 1 wstrzymujący się

Komisja SPCNa dzisiejszym porannym posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka projekt zmiany artykułu 8 ukse został przyjęty!
Projekt wprowadza postulowany od czerwca ubiegłego roku maksymalny roczny próg wpływu spraw do kancelarii. To prawdziwy początek końca hurtowni komorniczych!
Projekt został przyjęty aż 12 głosami ZA i tylko 1 głosem WSTRZYMUJĄCYM SIĘ! Wszystkie ugrupowania partyjne okazały się zgodne, że patologiczne zjawisko istnienia hurtowni komorniczych trzeba definitywnie zakończyć!
Posłem sprawozdawcą projektu został wybrany przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej poseł Robert Kropiwnicki.

Zobacz także poniższe artykuły w tej sprawie:

>>> Jest!!! Podkomisja uchwaliła maksymalny próg spraw!

>>> Uwaga! Ostatnie posiedzenie Podkomisji SPC - nasz projekt zmian

 

Krzysztof Kowalewski

Krzysztof Kowalewski

Redaktor naczelny komornik.cc

Jest!!! Podkomisja uchwaliła maksymalny próg spraw!

Podkomisja SPC do druku 2516JEST!!!! Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 2516) w trakcie swojego dzisiejszego, ostatniego posiedzenia wprowadziła do projektu i uchwaliła maksymalny próg spraw egzekucyjnych tym samym wprowadzając do projektu pewny i jednoznaczny sposób likwidacji hurtowni komorniczych!!!

To może być prawdziwy początek końca patologii hurtowni komorniczych. Próg został w projekcie zaproponowany w wysokości 10 tysięcy spraw rocznie. Przewodniczący Podkomisji Robert Kropiwnicki podkreślił, że wartość tego progu odpowiada podwójnemu minimalnemu pułapowi spraw, od którego zgodnie z obecnymi przepisami, można już utworzyć nowy sąd rejonowy.

Zrezygnowano także z dwóch progów skuteczności i zastąpiono go jednym: aby móc przyjąć ponad 5000 spraw kancelaria będzie musiała osiągnąć dość wysoką skuteczność 35%. Nie dysponując najnowszymi danymi statystycznymi za 2014 roku z kancelarii nie jesteśmy w stanie jednoznacznie ocenić racjonalności tej wartości. Mamy nadzieję, że Departament MS kierowany przez dr. Rafała Reiwera oszacował ten parametr odpowiedzialnie, tak aby z jednej strony wprowadzić dodatkową zachętę do podwyższania skuteczności, ale z drugiej nie doprowadzić do sytuacji w której komornicy będą za wszelką cenę musieli walczyć (przy okazji brutalizując swoje działania) o osiągnięcie tego progu.

Nie ukrywamy, że satysfakcja z wprowadzenia postulowanego przez nas publicznie od czerwca ur. maksymalnego progu spraw jest ogromna! Nasza społeczna praca realizowana przez wiele miesięcy związana z publicznym piętnowaniem patologii hurtowni nie poszła na marne - przyczyniliśmy się do zrobienia pierwszego, bardzo ważnego kroku do całkowitej likwidacji hurtowni komorniczych.

I tym razem, na posiedzeniu podkomisji nie zabrakło naszego przedstawiciela - Krzysztof Kowalewski zabiera głos o godzinie 17:10 oraz 17:46.

Tutaj link do relacji video z posiedzenia.

Jutro o godzinie 10:00 Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajmie się rozpatrzeniem sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 2516). Sprawozdanie dostępne tutaj.

Będziemy trzymali kciuki za uchwalenie projektu w proponowanym kształcie.

Piotr Gładki

Piotr Gładki

redakcja komornik.cc