Banner Top

Logowanie

Wiceminister Jerzy Kozdroń o ograniczeniu kognicji sądu

Fragment z wystąpienia Ministra Jerzego Kozdronia, wygłoszonego w ramach Konferencji na Uniwersytecie Gdańskim poświęconej problematyce egzekucji sądowej:

(...) referendarze sądowi będą prowadzić z ramienia sądu wszystkie czynności egzekucyjne za wyjątkiem enumeratywnie wymienionych czynności, które będą przynależały sędziemu. Wśród tych czynności przynależnych sędziemu będą takie czynności jak: nałożenie grzywny, orzeczenie aresztu, przybicie, uchylenie skutków przybicia, przysądzenie własności nieruchomości - to będą czynności przynależne sędziemu, a w pozostałym zakresie komornicy będą w większym zakresie prowadzili te czynności.

Całe wystąpienie: kliknij tutaj