Banner Top

Logowanie

Dlaczego istnieje potrzeba zgłębiania tajników wiedzy o egzekucji sądowej?

Trzeba pamiętać, że na efektywność egzekucji sądowej ma wpływ nie tylko aktywność organów egzekucyjnych i wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego, ale przede wszystkim wiedza tych osób o prawie egzekucyjnym, prawie urzeczywistniającym normy prawa materialnego.

Oceniając istniejącą sytuację w Polsce dostrzega się, że wiedza o egzekucji sądowej wśród sędziów, komorników, adwokatów, radców prawnych, syndyków, pracowników banków, wierzycieli, dłużników, w społeczeństwie nie jest wystarczająca. Co najbardziej niepokojące, wydaje się, że zasady rządzące postępowaniem egzekucyjnym nie są znane także naszym ustawodawcom. Wprowadzane zmiany przepisów postępowania egzekucyjnego nie przynoszą bowiem także oczekiwanych skutków, a czasami nawet ją utrudniają. Wprowadzane przez ustawodawcę rozwiązania często mnożą problemy zamiast je rozwiązywać. Trzeba odnieść się do nadprodukcji legislacyjnej i fatalnych procedur stanowienia prawa. Zwiększa się ilość wszczynanych spraw egzekucyjnych, szczególnie tych, gdzie występują wysokie roszczenia. Nie dostrzega się wyraźnego zwiększenia skuteczności i szybkości egzekucji, a liczba dłużników w Polsce wzrasta. Przybywa dłużników, którzy beztrosko patrzą w przyszłość i dają się ponieść konsumpcjonizmowi. Przybywa dłużników, którzy z pełną świadomością wykorzystują wiedzę z zakresu postępowania egzekucyjnego, po to aby nie spłacać długów.

Chcąc poprawnie, szybko i skutecznie przeprowadzić egzekucję trzeba także posiadać w coraz szerszym zakresie wiedzę nie tylko
z zakresu postępowania egzekucyjnego, ale i wiedzę z innych gałęzi prawa, pozostających w ścisłym związku z postępowaniem egzekucyjnym. Istnieje coraz częściej potrzeba nowego spojrzenia na wszystkie instytucje postępowania egzekucyjnego, jeżeli egzekucja sądowa ma spełniać zakładany cel. Wyłaniają się np. nowe problemy na tle postępowania egzekucyjnego w sprawach z elementem zagranicznym, nowe problemy związane z obrotem wierzytelnościami.

Coraz częściej powstaje potrzeba nowego spojrzenia na postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, na jego poszczególne instytucje na tle wprowadzanych częstych zmian w ustawodawstwie. Powstaje potrzeba bieżącego wyjaśniania spornych problemów oraz znaczenia poszczególnych przepisów. Egzekucja staje się coraz bardziej złożona. Powstają nowe problemy, np. na tle elektronicznej wymiany informacji między komornikiem a uczestnikami postępowania egzekucyjnego.
Rozpoczęta w 1989 r. transformacja społeczno-gospodarcza spowodowała nie tylko zwiększenie ilości wszczynanych postępowań egzekucyjnych, zwiększenie znaczenia egzekucji sądowej, potrzebę należytego i skutecznego wykonania orzeczeń sądowych, ale także wzrost znaczenia tego postępowania dla realizacji zasady praworządności w Polsce. Pojawiły się nowe problemy, odżyły zagadnienia przez lata nie dostrzegane, np. zagadnienia związane z problematyką spółek handlowych. W nowej sytuacji sprawna egzekucja tytułów wykonawczych stała się istotnym czynnikiem powodzenia w działalności gospodarczej.
Należy pamiętać, że sprawna egzekucja rzutuje nie tylko na wymiar sprawiedliwości, ale na całą sferę gospodarczą państwa. Skuteczność egzekucji sądowej jest konieczną przesłanką prawidłowej realizacji konstytucyjnej zasady państwa prawa oraz środkiem ochrony praw człowieka w rozumieniu art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Do kancelarii komorniczych wpływa coraz więcej trudnych spraw, pojawiają się nowe problemy, a przepisy regulujące sądowe postępowanie egzekucyjne ulegają zbyt częstym zmianom. Powstaje potrzeba wyjaśniania nowych spornych problemów oraz wskazywania sposobów stosowania w praktyce poszczególnych przepisów egzekucyjnych oraz dzielenia się przez komorników swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniem oraz sposobami rozwiązywania tych problemów. Dostrzega się potrzebę starannego dokumentowania przez komorników wszystkich czynności egzekucyjnych. Zmniejsza to ilość składanych skarg na czynności komorników i przyspiesza rozpoznawanie tych skarg.
Wprawdzie w ostatnich latach Sąd Najwyższy wydał liczne nowe orzeczenia, opublikowano nowe prace, komentarze, glosy, artykuły, które mają istotny wpływ na wykładnię przepisów egzekucyjnych i wiele kwestii spornych zostało wyjaśnionych, ale szereg problemów dalej nasuwa wątpliwości i wywołuje rozbieżności w praktyce. Publikacje te często ograniczają się do suchej wykładni formalno-dogmatycznej przepisów ustawy. Brak praktycznych wskazówek co do sposobów stosowania w praktyce omawianych przepisów. Wiedzę taką często posiadają komornicy. Pogłębiona wiedza potrzebna jest po to aby w pełni wykorzystać obowiązujące przepisy w celu doprowadzenia do szybkiego
i skutecznego zakończenia postępowania egzekucyjnego.

Istniejąca sytuacja rodzi potrzebę pełnego, praktycznego wykorzystania obowiązujących unormowań, aby osiągnąć pożądany cel. Dostrzega się potrzebę szerszego i pełniejszego ustalania niezbędnych dla prowadzenia egzekucji okoliczności faktycznych i prawnych, potrzebę gromadzenia wiedzy o stanie majątkowym dłużnika. Wiedza o majątku dłużnika jest bowiem środkiem efektywnego – szybkiego i skutecznego zaspokojenia praw wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym. Coraz częściej powstaje, np. konieczność określania w klauzuli wykonalności zakresu egzekucji oraz określania szczegółów związanych z prowadzeniem egzekucji. W postępowaniu klauzulowym często modyfikowane są istotne postanowienia tytułu egzekucyjnego. Kształtuje się odmiennie od określonych w tytule egzekucyjnym granice podmiotowe i przedmiotowe przyszłej egzekucji. Coraz częściej dochodzi do zmian stron w postępowaniu egzekucyjnym, co znajduje wyraz także w klauzuli wykonalności, a przy jej nadawaniu wyłania się szereg nowych problemów.
Wśród wielu czynników wpływających na efektywność egzekucji, jednym z ważniejszych, jest łatwo dostępna wiedza o prawie egzekucji sądowej.
Wydawnictwo Multimedialne Kowalewski i Wolff oraz Redakcja Egzekucji Sądowej dostrzega potrzebę przybliżania aktualnych problemów egzekucyjnych tym, którym przyszło zetknąć się z egzekucją sądową i chcą poznać jej tajniki. Przybliżanie aktualnej wiedzy z zakresu postępowania egzekucyjnego stało się koniecznością. Publikowane artykuły w Egzekucji Sądowej przeznaczone będą dla szerokiego kręgu odbiorców: sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy, syndyków, pracowników banków, przedsiębiorców, pracowników instytucji zajmujących się egzekwowaniem należności, aplikantów, studentów i wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego. Będziemy podejmować próbę wyjaśniania spornych problemów oraz treści i znaczenia poszczególnych instytucji egzekucyjnych. Rozważania będą odnosić się do praktyki egzekucyjnej. Będziemy starać się zachować proporcje między informacjami ogólnymi o postępowaniu egzekucyjnym, a informacjami dotyczącymi poszczególnych instytucji i czynności egzekucyjnych, tak żeby odpowiadały potrzebom praktyki.
Publikowane artykuły poświęcone będą przede wszystkim sprawności egzekucji sądowej. W publikacjach będziemy starać się dostrzegać prawne uwarunkowania odnoszące się do prowadzonych postępowań egzekucyjnych, dostrzegać istniejące powiązania pomiędzy postępowaniem egzekucyjnym w sprawach cywilnych a innymi postępowaniami, jak postępowaniem egzekucyjnym w administracji, np. co do zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, czy postępowaniem upadłościowym i naprawczym, omawiać będziemy kwestie odnoszące się do innych rodzajów postępowań cywilnych wchodzących w różnorodne relacje
z egzekucją sadową. W szerokim zakresie istnieje potrzeba dostrzegania problematyki interdyscyplinarnej tych postępowań.

Egzekucja Sądowa została przygotowana z myślą o prawnikach, ale polecamy ją też tym, którym przyjdzie zetknąć się z egzekucją sądową i będą chcieli poznać jej tajniki. Wiedza dotycząca egzekucji może w znacznym stopniu ułatwić pracę wszystkim tym, którzy stykają się z postępowaniem egzekucyjnym i podejmują odpowiednie decyzje w tym zakresie, np. pracodawcom, dyrektorom, prezesom spółdzielni, przedsiębiorcom, członkom zarządu spółek, prezydentom, burmistrzom, wójtom itp.

Oddając w ręce Państwa pierwszy numer Egzekucji Sądowej wyrażamy nadzieje, że lektura czasopisma będzie wskazówką służącą rozwiązywaniu praktycznych problemów egzekucji sądowej.

Zapraszamy do współpracy.